Adatkezelési Tájékoztató

MEANDER SOPRON ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.

ADATVÉDELMI – ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ÉS TÁJÉKOZTATÓJA

 

Meander Sopron Építésziroda Kft. (cím: 9400 Sopron, Paprét 38. ; cégjegyzékszám: 08-09-004465, adószám: 11137919-2-08; a továbbiakban: adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ügyfél / Látogató, a természetes személyeknek, a személyes adatok védelmére, az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) és az Európai Parlament és Tanács (2016. április 27) 2016/679 GDPR rendelete és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

 

 1. Az adatkezelő adatai:

Név: Meander Sopron Építész Iroda  Kft.
Cím: 9400 Sopron, Paprét 38.
Honlap cím: www.meanderdesign.hu
Cégjegyzékszám szám: 08-09-004465 Győri Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11137919-2-08
Telefonszám: +36 99 524-534
E-mail: meander@meanderkft.t-online.hu
Ügyvezetők: Supka-Kovács Tamás, Simon Valér

 

 

 1. Adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő tevékenységei, olyan műveleteket nem foglalnak magukban, amelyek az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését vagy az adatok nagymértékű kezelését szükségessé tennék, ennek okán az adatkezelő nem jelöl ki külön adatvédelmi tisztviselőt a szervezetében. A felhasználók adataik védelmével, felhasználásával, tárolásával kapcsolatos kérdésekben az 1-es pont alatt meghatározott elérhetőségeken tudnak az adatkezelővel kapcsolatba lépni.

 

 1. A kezelt adatok köre – adatregiszter

Adatkezelő a tevékenysége során az alábbi adatokat gyűjti, tárolja és kezeli. Az adatok tárolásának fizikai helye az adatkezelő címe: 9400 Sopron, Paprét 38.

3.1 Cookie-k / számítógépes sütik:

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlap cookie-kat használ a hatékony működés érdekében. A cookie célja a Honlap minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

 

3.2 Honlap adminisztrátorainak adatai:

Név: Grubits Tamás E.V. (Grubits Tamás)
Cím: 9400Sopron, Várkerület 108.
Adószám: 67253085-1-28
Telefonszám: +36 30 748 2598
E-mail: info@madic.hu

 

3.3 Honlapon elérhető üzenetküldőben tárolt adatok:

SÜTI INFORMÁCIÓ

Süti neve Jogalap Az adatkezelés célja, funkciója Kezelt adatok köre Süti időtartama
Cookie elfogadást tároló süti Az érintett hozzájárulása A cookie használatra figyelmeztető ablak cookieconsent_status 365 nap
Google-Analytics Az érintett hozzájárulása Információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat _ga

_gid

_gat

2 év

24 óra

1 perc

fr Az érintett hozzájárulása A Facebook által használt süti, amely számos, harmadik felektől származó reklámszolgáltatást támogat. IP cím, kosár tartalma, megtekintett termékekkel kapcsolatos adatok 3 hónap
_fbp [x3] Az érintett hozzájárulása A Facebook ezen süti segítségével jelenít meg harmadik féltől származó hirdetéseket. IP cím, kosár tartalma, megtekintett termékekkel kapcsolatos adatok 3 hónap
tr Az érintett hozzájárulása A Facebook ezen süti segítségével jelenít meg harmadik féltől származó hirdetéseket. IP cím, kosár tartalma, megtekintett termékekkel kapcsolatos adatok munkamenet
IDE Az érintett hozzájárulása A Google DoubleClick által használt süti, amely a látogató aktivitását figyeli miután rákattint egy hirdetésre az oldalon. Célja a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések személyre szabása. IP cím, kosár tartalma, megtekintett termékekkel kapcsolatos adatok 1 év
ads/ga-audiences Az érintett hozzájárulása A Google ADS által használt süti, amely a felhasználó különböző oldalak között mért aktivitásának tükrében veszi fel vele a kapcsolatot, hogy vásárlásra ösztönözze. IP cím, kosár tartalma, megtekintett termékekkel kapcsolatos adatok munkamenet

 

 

 

 1. Alapfogalmak

4.1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

4.2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

4.3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

4.4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

4.5. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

4.6. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

4.7. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

 1. Adatkezelések

5.1 A Szolgáltató által végzett adatkezelés jogalapja, meghatározása:

5.1.1 A Szolgáltató révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint – az ajánlatkérések és hozzászólások során – személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A Honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más honlapokra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

5.1.2. A szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

5.1.3. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

5.1.4. A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a Szolgáltatóval történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás, ameyet a 5.2. pontban részletezzük milyen esemény során milyen adatszolgáltatásra kerül sor.

 

5.2. A honlap látogatása:

5.2.1. Az adatkezelés célja: a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, honlapunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérése, statisztikai és marketing célok mérése.

 

5.2.2. Jogalap: társaságunk jogos érdeke

 

5.2.3. Kezelt adatok: IP címe, látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa, eszköz technológia

 

5.2.4. Időtartam: nem releváns

.

5.3. Érdeklődés és ajánlattétellel kapcsolatos űrlap:

5.3.1. Az adatkezelés célja: Az Érdeklődő részére a megválaszolás, árajánlat nyújtása, kapcsolattartás céljából, emailen és/vagy telefonon
vagy árajánlatkéréshez tartozó személyes konzultációra egyeztetés céljából

5.3.2. Jogalap: az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása

 

5.3.3. Kezelt adatok: természetes személy családi és utóneve, az érintett ingatlan címe, hrsz. száma, email cím, telefonszám, IP cím egyéb, nem            kötelezően megadandó adatok: pl. telek szélessége, területe, az ajánlat kérő   által küldött üzenet stb.

 

5.3.4. Időtartam: 180 nap

 

5.3.5. Adattovábbítás: nincs

 

5.3.6. Adatfeldolgozás: nincs

 

5.4. Tervezői szerződésnél kezelt adatok:

5.4.1 Az adatkezelés célja: a szolgáltatás megrendelése, annak teljesítése, a teljesítés és a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség.

 

5.4.2. Jogalap: az érintett(ek) hozzájárulásával a szerződés mellékleteként (Infotv. 5. § (1) a), és jogszabályi felhatalmazás (Számvtv. 169. § (2)).

 

5.4.3. Kezelt adatok: az előzetesen a honlapon, vagy telefonon, vagy személyesen megadott adatok, (teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail, bankszámlaszám, személyi igazolvány szám, édesanyja neve, születési helye és ideje, adószáma, NÜJ száma, az ingatlan címe, hrsz. száma, számlázási cím)(ezek az adotok közül csak azok amelyek a konkrét szerződéskötéshez feltétlenül szükségesek)

 

5.4.4. Érintettek: a szolgáltatóval szerződő valamennyi érintett.

 

5.4.5.Időtartam: 8 év

 

5.4.6. Adattovábbítás: a számla továbbítása a könyvelésnek (lásd. 6.2.)

 

5.4.7. Adatfeldolgozás: szerződésbe foglalt adatként

 

5.5. Szerződésben rögzített szolgáltatással összefüggő adatok kezelése:

5.5.1. Az adatkezelés célja: megrendelt szolgáltatás teljesítése. (Az elektronikus rendszerek használata, pl: a Hatóságok megkeresése, ÉTDR és E-napló, E-közmű stb.)

 

5.5.2. Jogalap: az érintett(ek) hozzájárulásával (szerződés melléklet, és meghatalmazás) (Info.tv. 5. § (1) a), jogszabályi felhatalmazás (Számv.tv. 169. § (2)).

 

5.5.3. Kezelt adatok: a szerződésben rögzített adatok. Az előzetesen a honlapon, vagy telefonon, vagy személyesen megadott adatok, (teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail, bankszámlaszám, személyi igazolvány szám, édesanyja neve, születési helye és ideje, adószáma, NÜJ száma, az ingatlan címe, hrsz. száma, számlázási cím)(ezek az adatok közül azok, amelyek a konkrét szerződéskötéshez feltétlenül szükségesek)

 

5.5.4. Érintettek: a szolgáltatóval szerződő valamennyi érintett.

 

5.5.5. Időtartam: 8 év

 

5.5.6. Adattovábbítás: az érintettek meghatalmazásával, minden a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges illetékes Hatóságok. (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett: E-naplo, ÉTDR, E-kozmű elektronikus rendszerek, az illetékes Főépítészi Iroda és Építéshatóság, továbbá az egyéb illetékes Hatóságok) Egyéb adattovábbítás: A szakági tervek elkészítéséhez a szakági tervezők részére a szükséges személyes adatok megküldése (építtető neve, címe, telefonszáma, email címe, az ingatlan címe, hrsz. Száma)

 

5.5.7. Adatfeldolgozás: komplett tervdokumentációk (rajzi mellékletek és szöveges műszaki leírások)

5.6. Egyéb adatkezelések:

5.6.1. Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

 

5.6.2. Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 

5.6.3. A Szolgáltató adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

 

5.6.4. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

5.6.5. Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

5.6.6. A Szolgáltató az Adatvédelmi/adatkezelési szabályzatban fel nem sorolt adatok kezeléséről az adat felvételekor ad tájékoztatást a jogszabályoknak megfelelően.

 

 

 1. Adatfeldolgozók köre

6.1. Honlap tárhely szolgáltatója

Név: RackForest Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 14671858-2-41
Telefonszám: +36 70 398 1166
E-mail: info@rackforest.hu

 

6.2. Elektronikus számlák kezelése

Név: Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt.
Cím: 9400 Sopron, Csengery utca 30-32.
Adószám: 20937054-2-08
Telefonszám: +36 20 961 4011
E-mail: ambrits@ambrits.hu

 

6.3. Könyvelés

Név: Iconto Management Könyvelő és Adótanácsadó Kft.
Cím: 9400 Sopron, József Attila utca 26.
Adószám: 25296383-1-08
Telefonszám: +36 99 505 458
E-mail: toth.imrene@iconto.hu

 

6.4. Az adatkezelő által készített tervdokumentációk és mérnöki tevékenységek fogadására működtetett központi elektronikus rendszerek (ÉTDR, E-NAPLÓ, E-KÖZMŰ):

Név: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.
Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. épület
Telefon: +36-1-279-2640, +36-1-279-2610
Email: info@lechnerkozpont.hu

6.4.1. Az adatkezelés célja: a tervezői szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése. Az épület építési engedélyezési eljárása, vagy egyszerűsített bejelentési eljárás lefolytatása, a közműszolgáltatók hozzájárulásának beszerzése

 

6.4.2. Kezelt adatok: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail, bankszámlaszám, személyi igazolvány szám, édesanyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, adószáma, NÜJ száma, az ingatlan címe, hrsz. száma, számlázási cím)

 

6.4.3. Érintettek: A szolgáltatóval szerződött valamennyi érintett

 

6.4.4. Időtartam, az adatok kezelésére: http://lechnerkozpont.hu/doc/adatkezelesi-tajekoztato/adatkezelesi-tajekoztato.pdf

 1. Látogatók jogai és jogorvoslati lehetőségei7.1 Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó jog

Adatkezelő az érintett adatainak kezeléséről elsősorban jelen szabályzatban tájékoztatja az érintetteket. Továbbá lehetőséget biztosít az érintettek számára, hogy kapcsolatba lépjenek az adatkezelővel és tájékoztatást kérjenek az adatkezeléssel kapcsolatban, változtatást igényeljenek a tárolt adataikban, tárolt adataik részleges vagy teljes törlését kérjék.
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a beérkező kérelemtől számított 1 hónapon belül tájékoztatást ad a kérelem kapcsán hozott intézkedésekről.

7.2. Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

7.2.1. az adatkezelés céljai;

7.2.2. az érintett személyes adatok kategóriái;

7.2.3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

7.2.4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

7.2.5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

7.2.6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

7.2.7.  ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

7.2.8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

7.3. Helyesbítés és törlés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

7.3.1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

7.3.2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

7.3.3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

7.3.4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

7.3.5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

7.3.6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Az adtok törlésére vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

7.3.6.1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

7.3.6.2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

7.3.6.3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

7.3.6.4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból

7.3.6.5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

7.4.1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

7.4.2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

7.4.3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

7.4.4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.5. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7.6. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.8. Visszavonás joga

Az érintett adatainak kezelésével kapcsolatos korábbi jognyilatkozatait bármikor részben vagy egészben visszavonhatja. A visszavonás jogát érintettek az adatkezelőnek intézett kérelemben kezdeményezhetik a jelen szabályzat 1-es pontjában jelzett elérhetőségein.

7.9. Jogorvoslat keresésének joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén jogorvoslati kérelemmel élhet a jelen szabályzat 6-os pontja alatt jelzett eljáró hatóságnál, továbbá igényével bírósághoz fordulhat.

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését értjük, amely a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 1. Eljáró hatóság és alkalmazandó jog

 

A jelen szabályzat alkalmazásával kapcsolatban adatkezelő a magyar jog alkalmazását köti ki. Adatkezelő a szabályzat alkalmazása során különösen az alábbi jogszabályokkal összhangban jár el:

– 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

– 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(általános adatvédelmi rendelet)

– 2000. évi C. törvény a számvitelről Az adatkezelői tevékenységgel kapcsolatos panasszal az illetékes hatóságnál lehet élni:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

 

Hatályos: 2018.05.25-től visszavonásig

3. EMBEDDED CONTENT

Pages on this site may include embedded content, like YouTube videos, for example. Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if you visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged-in to that website. Below you can find a list of the services we use:

FACEBOOK

The Facebook page plugin is used to display our Facebook timeline on our site. Facebook has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from Facebook and your IP is not sent to a Facebook server until you consent to it. See their privacy policy here: Facebook Privacy Policy .

TWITTER

We use the Twitter API to display our tweets timeline on our site. Twitter has its own cookie and privacy policies over which we have no control. Your IP is not sent to a Twitter server until you consent to it. See their privacy policy here: Twitter Privacy Policy .

YOUTUBE

We use YouTube videos embedded on our site. YouTube has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from YouTube and your IP is not sent to a YouTube server until you consent to it. See their privacy policy here: YouTube Privacy Policy.

4. COOKIES

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymized tracking data to third party applications like Google Analytics. Cookies generally exist to make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the help section of your browser.

NECESSARY COOKIES (ALL SITE VISITORS)
 • cfduid: Is used for our CDN CloudFlare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. See more information on privacy here: CloudFlare Privacy Policy.
 • PHPSESSID: To identify your unique session on the website.
NECESSARY COOKIES (ADDITIONAL FOR LOGGED IN CUSTOMERS)
 • wp-auth: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_logged_in_{hash}: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_test_cookie Used by WordPress to ensure cookies are working correctly.
 • wp-settings-[UID]: WordPress sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
 • wp-settings-[UID]:WordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
5. WHO HAS ACCESS TO YOUR DATA

If you are not a registered client for our site, there is no personal information we can retain or view regarding yourself.

If you are a client with a registered account, your personal information can be accessed by:

 • Our system administrators.
 • Our supporters when they (in order to provide support) need to get the information about the client accounts and access.
6. THIRD PARTY ACCESS TO YOUR DATA

We don’t share your data with third-parties in a way as to reveal any of your personal information like email, name, etc. The only exceptions to that rule are for partners we have to share limited data with in order to provide the services you expect from us. Please see below:

ENVATO PTY LTD

For the purpose of validating and getting your purchase information regarding licenses for our theme, we send your provided tokens and purchase keys to Envato Pty Ltd and use the response from their API to register your validated support data. See the Envato privacy policy here: Envato Privacy Policy.

TICKSY

Ticksy provides the support ticketing platform we use to handle support requests. The data they receive is limited to the data you explicitly provide and consent to being set when you create a support ticket. Ticksy adheres to the EU/US “Privacy Shield” and you can see their privacy policy here: Ticksy Privacy Policy.

7. HOW LONG WE RETAIN YOUR DATA

When you submit a support ticket or a comment, its metadata is retained until (if) you tell us to remove it. We use this data so that we can recognize you and approve your comments automatically instead of holding them for moderation.

If you register on our website, we also store the personal information you provide in your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time (except changing your username). Website administrators can also see and edit that information.

8. SECURITY MEASURES

We use the SSL/HTTPS protocol throughout our site. This encrypts our user communications with the servers so that personal identifiable information is not captured/hijacked by third parties without authorization.

In case of a data breach, system administrators will immediately take all needed steps to ensure system integrity, will contact affected users and will attempt to reset passwords if needed.

9. YOUR DATA RIGHTS
GENERAL RIGHTS

If you have a registered account on this website or have left comments, you can request an exported file of the personal data we retain, including any additional data you have provided to us.


You can also request that we erase any of the personal data we have stored. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes. In short, we cannot erase data that is vital to you being an active customer (i.e. basic account information like an email address).

If you wish that all of your data is erased, we will no longer be able to offer any support or other product-related services to you.

GDPR RIGHTS

Your privacy is critically important to us. Going forward with the GDPR we aim to support the GDPR standard. AncoraThemes permits residents of the European Union to use its Service. Therefore, it is the intent of AncoraThemes to comply with the European General Data Protection Regulation. For more details please see here: EU GDPR Information Portal.

10. THIRD PARTY WEBSITES

AncoraThemes may post links to third party websites on this website. These third party websites are not screened for privacy or security compliance by AncoraThemes, and you release us from any liability for the conduct of these third party websites.

All social media sharing links, either displayed as text links or social media icons do not connect you to any of the associated third parties, unless you explicitly click on them.

Please be aware that this Privacy Policy, and any other policies in place, in addition to any amendments, does not create rights enforceable by third parties or require disclosure of any personal information relating to members of the Service or Site. AncoraThemes bears no responsibility for the information collected or used by any advertiser or third party website. Please review the privacy policy and terms of service for each site you visit through third party links.

11. RELEASE OF YOUR DATA FOR LEGAL PURPOSES

At times it may become necessary or desirable to AncoraThemes, for legal purposes, to release your information in response to a request from a government agency or a private litigant. You agree that we may disclose your information to a third party where we believe, in good faith, that it is desirable to do so for the purposes of a civil action, criminal investigation, or other legal matter. In the event that we receive a subpoena affecting your privacy, we may elect to notify you to give you an opportunity to file a motion to quash the subpoena, or we may attempt to quash it ourselves, but we are not obligated to do either. We may also proactively report you, and release your information to, third parties where we believe that it is prudent to do so for legal reasons, such as our belief that you have engaged in fraudulent activities. You release us from any damages that may arise from or relate to the release of your information to a request from law enforcement agencies or private litigants.

Any passing on of personal data for legal purposes will only be done in compliance with laws of the country you reside in.

12. AMENDMENTS

We may amend this Privacy Policy from time to time. When we amend this Privacy Policy, we will update this page accordingly and require you to accept the amendments in order to be permitted to continue using our services.